• Vue前端开发规范

    基于Vue官方风格指南整理一、强制1. 组件名为多个单词组件名应该始终是多个单词的,根组件 App 除外。正例:export default { name: 'TodoItem', // ...}复制代码反例:export default { name: 'Todo', // ...}复制代码2. 组件数据组件的 data 必须是一个函数。当在组件中使用 data 属性的时候 ...

    前端开发 2020年04月17日 324 0